Disiplin Yönetmeliği

TARIM ORKAM-SEN
(TARIM VE ORMANCILIK HİZMETLERİ KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI)

SENDİKA DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ

(05.09.2001 – ANKARA)
(22/23 NİSAN 2017 TARİHİNDE YAPILAN 6. OLAĞAN GENEL KURUL KARAR DEĞİŞİKLİKLERİNİ İÇEREN SON HALİDİR)

I-GENEL HÜKÜMLER
MADDE 1: Bu yönetmeliğin amacı, TARIM ORKAM-SEN üye ve yöneticilerinin uyması

gereken kurallara uymaması halinde verilecek cezaları düzenlemektir.

KAPSAM
MADDE 2: Bu yönetmelik Tarım ve Ormancılık Hizmet Kolu Kamu Emekçileri Sendikası (TARIM ORKAM-SEN) örgütsel bütünlüğünü kapsar tüm birimlerde uygulanır.
Bu yönetmelikte düzenlenecek cezaları verecek disiplin kurulları şunlardır.

1- TARIM ORKAM-SEN Merkez Disiplin Kurulu 2- TARIM ORKAM-SEN Şube Disiplin Kurulu

OLUŞUMU, TOPLANMA ZAMANI, GÖREV VE YETKİLERİ
MADDE 3: Sendika ana tüzüğünün 29 ve 30. Maddelerinde sayılan hususlar çerçevesinde yapılır.

DAYANAK
MADDE 4: Bu yönetmelik, TARIM ORKAM-SEN tüzüğünün ilgili maddeleri gereğince düzenlenmiştir.

II-UYGULAMA PRENSİPLERİ

MADDE 5: DİSİPLİN KURULLARINA BAŞVURMA

Bu yönetmelikte Disiplin suçlarının işlendiği kanısına varan Genel Merkez Yönetim Kurulu ya da Şube Yönetim Kurulu ilgili üye ya da yöneticinin bağlı bulunduğu Disiplin Kuruluna yazılı olarak başvurur. Yöneticiler hakkında suç duyurusunda bulunabilmesi için, Yönetim Kurullarına her üyenin, yazılı başvurusu yeterlidir. Üyeler hakkında disiplin kurullarına suç duyurusunda bulunulabilmesi için ilgili üyenin yazılı başvurusu yeterlidir. Başvurularda disiplin kurullarının soruşturmasını kolaylaştıracak başvuru bilgi ve belgelerden sağlanabilenler eklenir.

AMAÇ

1

MADDE 6: BAŞVURU ÜZERİNE YAPILACAK İŞLEMLER

Disiplin kurullarına yapılan yazılı başvuru üzerine Başkan, disiplin kurulunu en geç 7 gün içinde toplantıya çağırır. Şikâyet edilen kişi disiplin kurulu üyesi ise durumun görüşüldüğü toplantıya katılamaz. Bu oturumlar için sıradaki yedek üyeler geçici olarak görevlendirilebilir.

Disiplin kurulları belgeleri inceler, yetersiz görürse tanık ifadesine başvurabilir. Konuyu yerinde inceleyebilir. İfadeler yazılı olarak alınır, ifadesi alınacak kişi bir başka yerde ise ifadesi o yerdeki disiplin kurulu aracılığı ile alınabilir.
Disiplin kurulları başvuru tarihinden itibaren en geç 60 gün içerisinde başvuru hakkındaki kararını vermek zorundadır.

MADDE 7: SAVUNMA HAKKI

TARIM ORKAM-SEN üye ya da yöneticilerine savunma hakkı tanınmadan ceza verilemez. Savunma için, soruşturma belgesinin tebliğinden itibaren 7(yedi) gün süre tanınır. Disiplin kurulunun yazılı istemine rağmen süresi içinde geçerli mazeret bildirmeksizin ifade vermeyenler ve savunma yapmayanlar bu hakkından vazgeçmiş sayılırlar ve haklarında eldeki bilgi ve belgeler göre karar verilir.

MADDE 8: KARARLARIN GEREKÇELENDİRİLMESİ

TARIM ORKAM-SEN üye ve yöneticilerine verilecek cezaların gerekçeleri açıkça yazılır.

MADDE 9: KARARLARIN YAZILMASI VE TEBLİĞİ

Disiplin kurulları kararları ve kararların gerekçeleri yazman tarafından karar defterine yazılır, karar katılanlarca imzalanır. Kararlara katılmayan üye muhalefet şerhi koyar ve bunun gerekçesini yazarak imzalar. Karar ilgiliye ve ilgilinin bağlı bulunduğu Yönetim Kuruluna yazı ile tebliğ edilir. Yönetim kurulu kararın gereğini yerine getirir.

MADDE 10: İTİRAZ HAKKI

TARIM ORKAM-SEN üye ve yöneticileri kendilerine ilişkin Şube Disiplin Kurulu karalarına karşı Merkez Disiplin Kurulu’na itiraz edebilirler. Genel Kurul kararlarına karşı ise 30(otuz) gün içinde yargı organına başvurabilirler.

MADDE 11: YÖNETİCİ VE ÜYELERİN DİSİPLİNLE İLGİLİ GÖREVLERİ

Sendika üye ve yöneticileri, disiplin kurullarının soruşturmalarını kolaylaştırmak ve belgelerin derlenmesine yardımcı olmakla yükümlüdür. Disiplin kurullarının çalışmaları için gerekli harcamalar, ilgili yönetim kurulu bütçesinden karşılanır.

MADDE 12: TUTULACAK DEFTER, DOSYA VE KAYITLAR

Disiplin kurulları şu defter, dosya ve kayıtları tutar.
a) Karar defteri
b) Gelen evrakın aslı, giden evrakın suretinin korunduğu dosyalar c) MerkezDisiplinKurulu’ndaayrıcagelen-gidenevrakdefteri

Şube Disiplin Kurulu defterleri ve Merkez Disiplin Kurulu defterleri noterce onaylanır.

2

III-CEZALAR

MADDE 13: DİSİPLİN VE DEMOKRASİ

TARIM ORKAM-SEN sendikal yaşamın ve işleyişin her alanında demokrasiyi yaşama geçirir. Üye ve yöneticilerinin eleştiri hakları bu demokratik yaşamın vazgeçilmez bir parçasıdır. Bu hakkın sendikanın yetkili organ ve kurullarında kullanılması disiplinsizlik olarak nitelendirilemez.

MADDE 14: DİSİPLİN CEZALARI

Üyelere verilebilecek disiplin cezaları; uyarma, kınama, geçici olarak üyelikten çıkarma ve ilk genel kurulda üyelikten atılmak üzere üyeliği askıya almadır.
Üyelik özelliklerinin yanı sıra yöneticilik özelliklerinden dolayı yöneticilere verilebilecek disiplin cezaları; uyarma, kınama, geçici olarak yöneticilikten uzaklaştırma ve kesin olarak yöneticilikten uzaklaştırmadır.

Aynı davranış nedeni ile üyelere verilecek disiplin cezaları, yöneticilere verilecek disiplin cezalarından daha ağır olamaz.

MADDE 15: UYARMA CEZASI VE CEZA NEDENLERİ

Uyarma, üyenin üyelik görevlerini ve üzerine aldığı diğer görevleri gereği gibi yerine getirmemesi, yöneticinin üyelik ve bulunduğu organdaki görevlerini aksatması durumunda yazılı olarak uyarılmasıdır.

MADDE 16: KINAMA CEZASI VE NEDENLERİ

Kınama, uyarılan bir üyenin, uyarmayı gerektiren durumunu sürdürmesi, sendika organları tarafından usulüne göre verilen görevleri aksatması, yöneticinin böyle davranışı, toplantılara özürsüz olarak iki kez gelmemesi, gecikmeyi alışkanlık haline getirmesi ya da üyeler arasında yanıl davranması durumunda bu davranışlardan kaçınması gerektiğinin yazılı olarak bildirilmesidir.

MADDE 17: GEÇİCİ OLARAK ÜYELİKTEN ÇIKARMA CEZASI VE NEDENLERİ

Geçici olarak üyelikten çıkarma, kınama cezası olan bir üyenin, kınamayı gerektiren durumunu sürdürmesi, sendikanın etkinliklerini kasıtlı olarak engellemesi, sendika bina ve lokallerinde genel ahlak kurallarına uymayan davranışlarla sendikaya zarar vermesi, sendika temsilcilerinin ya da diğer yöneticilerinin çalışmalarını kasıtlı olarak engellemesi durumunda bir ay ile altı ay arasında üyeliklerinin askıya alınmasıdır. Bu cezaya çarptırılan bir üye ceza aldığı süreler içerisinde üyelik haklarından yararlanamaz.

MADDE 18: GEÇİCİ OLARAK YÖNETİCİLİKTEN ÇIKARMA CEZASI VE NEDENLERİ

Geçici olarak yöneticilikten çıkarma, kınama cezası alan bir yöneticinin, kınamayı gerektiren durumunu sürdürmesi, kişisel nedenlerle yönetici olduğu birimde üyeliği zorlaştırması, sendika bina ve lokallerinde ya da sendikal görevleri sırasında genel ahlak kurallarına uymayan davranışlarla sendikaya zarar vermesi, yönetici olduğu birimde örgüt içi demokrasinin işlemesini engellemesi, sendikaya ve sendikal birliğe zarar verici ve sendikanın kamuoyu önünde küçük düşmesine neden olacak eylemler ile sendikanın etkinliklerini kasıtlı müdahalelerle engelleme çabaları içinde bulunması durumunda bir aydan az olmamak üzere ilk sendika genel kurullar takviminin başladığı tarihe kadar yöneticilik görevlerinden geçici olarak çıkartılmasıdır.

3

MADDE 19: KESİN OLARAK ÜYELİKTEN VE YÖNETİCİLİKTEN ÇIKARMA CEZASI VE NEDENLERİ
Kesin olarak üyelikten çıkarma ya da yöneticilikten çıkarma, geçici olarak üyelikten ya da yöneticilikten çıkarma cezası alan bir üyenin ya da yöneticinin ceza almasına neden olan durumunu sürdürmesi, bir üyenin ya da yöneticinin sendikanın maddi ve manevi varlığını kişisel çıkarlarına alet etmesi, sendikanın parasını zimmetine geçirmesi, sendika harcamalarında usulsüzlük yapması ve sendika evrakı üzerinde sahtecilik yapması nedeniyle verilecek cezadır. Üyelikten kesin olarak çıkarılma cezası verilmesi gerektiği kanısına varılarak üyeliği ilk genel kurula kadar askıya alınan yöneticinin sendika yöneticiliği kediliğinden sona erer.

MADDE 20: CEZALANDIRMA YETKİSİ

Bu yönetmelikte belirtilen disiplin kurullarından;
Şube disiplin kurulları uyarma ve kınama cezalarını,
Merkez disiplin kurulu; uyarma, kınama, geçici olarak üyelikten çıkarma ve

yöneticilikten çıkarma cezalarını verebilir.

Şube disiplin kurulu vermeye yetkili olduğu cezadan daha ağır bir ceza verilmesini gerekli görürse dosyayı teklifi ile birlikte 10 gün içinde Merkez Disiplin Kuruluna aktarır. Merkez disiplin kurulu 15 gün içinde konuyu inceler, talebi uygun görür veya reddeder.

Merkez disiplin kurulu, kesin olarak üyelikten çıkarma cezası verilmesi gerektiren durumlarda, bu konudaki teklifini sendika genel kuruluna sunar. Kararı genel kurul verir.

IV-TAMAMLAYICI KURALLAR

MADDE 21: Bu yönetmelikte belirtilmemiş olan konularda sendikanın tüzük, yönetmelik, genel kurul kararları ile genel hukuk kuralları geçerlidir. Disiplin cezası almayı gerektiren davranış sonucunda sendika maddi yönden zarara uğramışsa bu zarar ilgili kişiden yasal faizi ile birlikte alınır.

MADDE 22: Bu yönetmelik 02/03 Mart 2002 tarihinde yapılan TARIM ORKAM-SEN Genel Kurulunda onaylanmasıyla birlikte yürürlüğe girer ve Merkez Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yürürlük ve Yürütme
Ek Madde 1: 22-23 Nisan 2017 tarihinde yapılan 6. Merkez Genel Kurulunda kabul edilen tüzük değişiklikleri doğrultusunda Merkez Yönetim Kurulu’nun 15.05.2017 tarih ve 364sayılı kararı ile kabul edilen bu yönetmelik değişiklikleri, Tarım Orkam- Sen 12.10.2017 tarihinde yapılan Genel Meclisi’nin onayı ile yürürlüğe girer.

4