Fon Yönetmeliği

TARIM ORKAM-SEN

(TARIM VE ORMANCILIK HİZMETLERİ

KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI)

SENDİKA FON YÖNETMELİĞİ

(05.09.2001 – ANKARA)

(22/23 NİSAN 2017 TARİHİNDE YAPILAN  6. OLAĞAN  GENEL KURUL KARAR  DEĞİŞİKLİKLERİNİ İÇEREN SON HALİDİR)

I-GENEL HÜKÜMLER

AMAÇ

MADDE 1: Tüzük hükümleri uyarınca kurulan fonlar sendika bünyesinde her türlü risk karşılığında güvence sunmayı, sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı, eğitim ve araştırma hizmetlerini geliştirmeyi amaçlar.

 

KAPSAM

MADDE 2: Bu yönetmelik Tarım ve Ormancılık Hizmet Kolu Kamu Emekçileri Sendikası (TARIM ORKAM-SEN) örgütsel bütünlüğünü kapsar, tüm birimlerde uygulanır.

 

DAYANAK

MADDE 3: Bu yönetmelik Tarım Orkam-Sen tüzüğünün ilgili maddeleri uyarınca düzenlenmiştir.

II-UYGULAMA PRENSİPLERİ

MADDE 4: Fonu kullanma ve yönetme yetkisi MYK’nındır. MYK bu yetkisini Genel Kurul ve Genel Meclis Kararları doğrultusunda kullanır. Fon işleyiş ve takibinde Genel Mali sekreter sorumludur. 

MADDE 5: Sendika fonları şunlardır.

  • Eğitim Fonu
  • Sosyal Yardım Fonu

MADDE 6: Fonların Amacı

  1. Eğitim Fonu: Fon, Tarım Orkam-Sen üyelerinin sendikal hak ve özgürlükler mücadelesi alanında gelişmelerini sağlamayı, sendikal konular hakkında bilgi ve birikimini artırmayı, görev ve sorumluluklarını kavratmayı amaçlar.
  2. Sosyal Yardım Fonu: Fon, Tarım Orkam-Sen üyelerinin sendikal hak ve özgürlükler mücadelesi alanında işinden ihraç edilmesi, açığa alınması, tutuklanması, hastalık ve ölüm hallerinde aralarında dayanışma ruhunu geliştirmeyi amaçlar.

MADDE 7: Fonların Kapsamı

  1. Eğitim Fonu: Fon, Tarım Orkam-Sen üyelerini kapsar. Bu fondan yararlanma, sendikaca düzenlenen eğitim programlarına ve etkinliklerine katılmak biçiminde olup parasal yardım yapılmaz. Eğitim programlarından yararlanma üyeliğin devam etmesi koşuluna bağlıdır. Tüzükçe belirlenen durumlarda üyeliği sona eren üyeler fondan yararlanamaz.
  2. Sosyal Yardım Fonu: Fon, Tarım Orkam-Sen üyelerini kapsar. Bu fondan yararlanma üyeliğin devam etmesi koşuluna bağlıdır. Tüzükçe belirlenen durumlarda üyeliği sona eren üyeler fondan yaralanamazlar.

MADDE 8: Fonların Gelirleri

  1. Eğitim Fonu : Üye aidatlarının   % 10 (yüzde on)’u kadardır.

       b)Sosyal Yardım Fonu: Üye aidatların %35’i (yüzde otuzbeş)’i  kadardır.

 

MADDE 9: Fonun İşleyiş Biçimi, Kullanma Usul ve Esasları

  1. Eğitim Fonu: Fon gelirlerinin kullanılmasında MYK kararı aranır. Bu fon sadece eğitim hizmetlerinin geliştirilmesi için kullanılır. Sendikanın ilkeleri doğrultusunda oluşturulan eğitim politikasını pratiğe dönüştürmek ve üyelerin sendikal mücadele bilincini geliştirmek amacıyla düzenlenecek seminer, kurs, panel gibi etkinlikler ile eğitim okulu gibi ünitelerin kurulması ve eğitimcilerin görevlendirilmesinde fon kaynakları kullanılır. Fon gelirleri amaçları dışında kullanılamaz ve bütçede tanımlanan diğer gider gruplarına aktarılamaz.
  2. Sosyal Yardım Fonu: Tüzük hükümlerine göre üye sayılanlar, aşağıda belirtilen hak ve oranlarda fondan yararlanır. Aşağıda belirtilen hallerde MYK’ca gerekli tespit ve değerlendirmenin yapılmasından sonra üyenin fon gelirlerinden yararlandırılıp yararlandırılmayacağına karar verilir. Yardım verilmesinde MYK kararı alınır, kararın gereğini mali sekreterlik yerine getirir. Fon gelirleri amaçları dışında kullanılamaz.

 

1- Sendikal hak ve özgürlükler mücadelesi faaliyetleri nedeniyle sendika üye ve yöneticilerinin görevine son verilmesi, açığa alınması, gözaltı ve tutuklama gibi durumlarda; tüm hukuk süreci bitinceye kadar maaşlarındaki kayıplar Merkez yönetim Kurulu’nun  kararı doğrultusunda ödenir.   Üyenin göreve iade edilmesi halinde yapılan bu yardım geri alınır.

2- sendika üye ve yöneticilerinin uzun süreli  hastalık ile ölüm hallerinde  bir defaya mahsus olmak üzere  Merkez yönetim Kurulu’nun  kararı doğrultusunda bir aylık net asgari ücret tutarında fondan yardım yapılır.

 

 

Yürürlük ve Yürütme

Ek Madde 1: 22-23 Nisan 2017 tarihinde yapılan 6. Merkez Genel Kurulunda kabul edilen tüzük değişiklikleri doğrultusunda Merkez Yönetim Kurulu’nun 15.05.2017 tarih ve 364sayılı kararı ile kabul edilen bu yönetmelik değişiklikleri, Tarım Orkam-Sen 12.10.2017   tarihinde yapılan Genel Meclisi’nin onayı ile yürürlüğe girer.

Bu yönetmelik,  Merkez Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.