Meclis Yönetmeliği

TARIM ORKAM-SEN
(TARIM VE ORMANCILIK HİZMETLERİ KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI)

SENDİKA MERKEZ GENEL MECLİSİ YÖNETMELİĞİ

(05.09.2001 – ANKARA)
(22/23 NİSAN 2017 TARİHİNDE YAPILAN 6. OLAĞAN GENEL KURUL KARAR DEĞİŞİKLİKLERİNİ İÇEREN SON HALİDİR)

BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER

Amaç

Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı Tarım ve Ormancılık Hizmet Kolu Kamu Emekçileri Sendikası’nın (TARIM ORKAM-SEN) Sendika Merkez Genel Meclisi ve Şube Meclisi üyelerinin belirlenmesi, işleyişi, karar alma biçimleri ile ilgili esasları düzenlemektir.

Kapsam
Madde 2- Bu yönetmelik;

a) Sendika Merkez Genel Meclisi’nin görev ve yetkileri
b) Sendika Merkez Genel Meclisinin oluşumu, toplantı zamanı, toplantı usulü ve

karar yeter sayısı

c) Şube Meclisi görev ve yetkileri

d) Sendika Şube Meclisinin toplanma zamanı, işleyişi ve karar yeter sayısı

e) Sendika Merkez Genel Meclisi üyeliği için Şube meclislerinde seçim yapılması ile ilgili esasları düzenler.

Dayanak

Madde 3- Bu yönetmeliğin dayanağı TARIM ORKAM-SEN Tüzüğü ve 4688 sayılı Kanunun ilgili maddeleridir.

page1image788770448

1

BÖLÜM II
SENDİKA MERKEZ GENEL MECLİSİNİN GÖREV ve YETKİLERİ

Sendika Merkez Genel Meclisinin Görev ve Yetkileri

Madde 4- Sendika Merkez Genel Meclisi;

a) Sendika Merkez Genel Meclisi, Tarım ve Orman Emekçilerinin sendikal yapılanmasının meclisi niteliğindedir. Dönemsel programlar, genel sendikal meseleler, ülke sorunları ile ilgili programlar tartışılır, alınan kararların uygulamaları değerlendirilir. Merkez Yönetim Kurulu’nun uygulaması amacıyla karalar alır.

b) Sendikal faaliyetlerin tüzükte belirtilen amaç ve ilkelere uygun olarak yürütülüp yürütülmediğini görüşür.

c) Ülkede, Tarım, Orman ve Hayvancılıkla ilgili gelişmeleri değerlendirerek, gerekli kararları alır.

d) Tüzüğe ve Genel Kurul kararlarına uygun sendikal politikaları görüşür, gelecek döneme yönelik kararlar alır.

e) Tüzüğe uygun olarak Merkez Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak yönetmelik taslaklarını ve yürürlükteki yönetmeliklerin değişik maddelerini görüşerek karara bağlar.

f) Toplu sözleşme ve uyuşmazlıklar hakkında karar verir.

g) Çalışma programı doğrultusunda Sendika Merkez Genel Meclisinde alınan kararlar 15 gün içinde en geniş üyeye duyuru yapılması için Merkez Yönetim Kurulu tarafından Şube Yönetim Kurulu ve İl Temsilciliklerine bildirilir.

BÖLÜM III
SENDİKA MERKEZ GENEL MECLİSİNİN OLUŞUMU, TOPLANTI ZAMANI, TOPLANTI USÜLÜ ve KARAR YETER SAYISI

Sendika Merkez Genel Meclisinin Oluşumu

Madde 5-

a) Merkez Genel Meclisi 46 üyeden oluşur.
b) Merkez Yönetim Kurulu ile Şube Başkanları bu meclisin doğal üyeleridir.
c) Şube Başkanlarının zorunlu nedenlerle katılmadığı toplantıya ilgili yönetim

kurulunun kendi aralarında seçeceği bir üye katılır.
d) Sendika Merkez Genel Meclisi toplam katılımcı sayısından doğal üyeler

düşüldükten sonra kalan üyeler için Şube Meclislerinde seçim yapılır. Seçim için bu maddenin e bendindeki usul uygulanır.

e) Sendika Merkez Genel Meclisi doğal üye sayısı toplam üye sayısından düşüldükten sonra kalan üye sayısının 26 Meclis üye sayısına bölünmesiyle bulunan anahtar sayı üzerinden Şubelere üye sayılarına göre paylaştırılır. Kalan üyelikler en yüksek artık Şube üye sayısından başlanarak Şubelere dağıtılır.

f) Şubeler seçecekleri üyelerden en az birini üye sayısı 80 ve üzeri olan il temsilciliklerinden seçer.

page2image772075232 page2image772075520

2

Sendika Merkez Genel Meclisi Toplantı Zamanı Madde 6-

a) İlk toplantısını Merkez Genel Kurulundan sonraki en geç 6 ay içerisinde Merkez Yönetim Kurulunun çağrısı ile yapar. Diğer olağan toplantılar 6 ayda bir yapılır.

b) Merkez Yönetim Kurulu gerek gördüğü her zaman yapacağı davet üzerine olağanüstü toplantı yapabilir. Yer, gün ve zaman Merkez Yönetim Kurulunca belirlenir.

c) Olağanüstü Sendika Merkez Genel Meclisi toplantısı ayrıca son Merkez Genel Meclis üyelerinin 1/5’inin yazılı talebi halinde de yapılabilir. Toplantı, talepten sonraki en geç 15 gün içinde Merkez Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine yapılır.

Merkez Genel Meclisi Toplantı Usulü ve Karar Yeter Sayısı

Madde 7-

a) Merkez Genel Meclisi, üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır.
b) Kararlar açık oylama ile ve katılanların salt çoğunluğu ile alınır.
c) Her üyenin tek oy hakkı vardır. Oyların eşitliği durumunda toplantı başkanının

katıldığı öneri karara dönüşür.
d) Gündemi, Merkez Yönetim Kurulu hazırlar ve bir hafta önceden ilgililere yazılı

olarak bildirir veya Sendika Web Sitesinde ilan eder. Katılanların salt çoğunluğu ile gündeme eklemeler yapılabilir.

e) Merkez Genel Meclisini yönetmek üzere Genel Sekreter, yokluğunda Genel Mali Sekreter, onun da olmadığı durumlarda en yaşlı MYK üyesi toplantıya başkanlık eder. Ayrıca Merkez Genel Meclisi üyeleri arasından iki yazman üye seçilir.

f) Alınan kararlar noter tarafından onaylanmış, Merkez Genel Meclisi karar defterine yazılır ve toplantıya katılanlar tarafından imza edilir.

g) Toplantı yoklamadan sonra başlar. Toplantı başkanının gündemi okumasından sonra görüşlere geçilir.

BÖLÜM IV ŞUBE MECLİSİ

Şube Meclisinin Görev ve Yetkileri Madde 8- Şube Meclisi;

a) Şube Meclisi, Şubenin üyesi olan bütün tarım ve orman emekçilerinin meclisi niteliğindedir.

b) Şubenin iki genel kurulu arasındaki en yetkili organı olup, Şube Yönetim Kurulu’nun uygulaması amacıyla kararlar alır.

c) Şubeye ait dönemsel programları, genel sendikal meseleleri ve işyeri sorunları ile ilgili programları tartışır, şube yönetim kurulunun uygulamasına yönelik kararlar alır.

d) Şubenin genel merkez ve şube genel kurullarında alınan kararlar, Merkez Genel Meclisi kararları ile MYK kararları doğrultusunda faaliyetler sürdürmesi için gerekli planlamanın yapılması, Şube yönetim kurulunun söz konusu bu planlama ve kararlar doğrultusunda faaliyet sürdürmesinin denetlenmesi görevlerini yürütür.

e) Sendikanın toplam üye sayısı ve şube üye sayısına bağlı olarak Merkez Genel Meclisi toplantısından en geç 10 gün önce, bu yönetmeliğin 5. maddesi “e” fıkrasında belirtilen usullere göre belirlenen sayıda, Merkez Genel Meclisine Şube adına katılacak doğal üyeler dışındaki diğer üyelerini seçer. Seçim sonuçları tutanak altına alınıp Genel Merkeze bildirilir.

page3image768638720

3

Şube Meclisinin Oluşumu
Madde 9- Şube yönetim, denetleme ve disiplin kurulları asil üyeleri, bağlı il temsilcilik

yönetimleri ile şubeye bağlı işyerlerinden seçilen temsilcilerin katılımıyla oluşur.

Şube Meclisi Toplantı Zamanı
Madde 10- İlk toplantısını Şube Genel Kurulundan sonraki en geç 6 ay içerisinde Şube

Yönetim Kurulunun çağrısı ile yapar. Diğer olağan toplantılar 6 ayda bir yapılır.

Şube Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü her zaman yapacağı davet üzerine olağanüstü toplantı yapabilir. Tarih ve yer Şube Yönetim Kurulunca belirlenir.

Olağanüstü Şube Meclisi toplantısı, ayrıca, son Şube Meclis üyelerinin toplamının 1/5’inin yazılı talebi halinde, yazılı dilekçelerin verilmesinden sonra en geç 15 gün içinde Şube Yönetim Kurulunun çağrısı ile yapılır.

Şube Meclisi Toplantı Usulü ve Karar Yeter Sayısı Madde 11-

a) Şube Meclis toplantısı gündemi şube yönetim kurulunca hazırlanarak, en geç bir hafta önceden ilgililere yazılı olarak bildirir. Katılanların salt çoğunluğu ile gündeme eklemeler yapılabilir.

b) Şube Meclisi, meclis üyelerinin salt çoğunluğu ile toplanır.

c) Şube Meclisini yönetmek üzere Şube Başkanı, yokluğunda Şube Sekreteri, onun da yokluğunda ise Şube Mali Sekreteri, onun da yokluğunda en yaşlı üye toplantıya başkanlık eder. Ayrıca Şube Meclisi üyeleri arasından iki yazman üye seçilir.

d)Toplantı yapacağı yoklamadan sonra başlar. Toplantı başkanının gündemi okumasından sonra görüşmelere geçirilir.

e) Kararlar açık oylama ile ve katılanların salt çoğunluğu ile alınır.
f) Her üyenin tek oy hakkı vardır. Oyların eşitliği durumunda toplantı başkanının

katıldığı öneri karara dönüşür.

g) Alınan kararlar toplantıya katılan üyeler tarafından imzalanarak tutanak haline getirilir.

4

Şube Meclisinde Merkez Genel Meclisi üyeliği için yapılacak seçimlerin esasları:

Madde 12-

Her bir Merkez Genel Meclisi toplantısı öncesinde, şube adına toplantıya katılacak doğal üyeler dışındaki, bu yönetmeliğin 5. maddesi “e” fıkrasında belirtilen usullere göre belirlenen sayıda üye için seçim yapılır.

Seçimlerde oy kullanacak delegeler bu yönetmeliğin 9. maddesinde belirtilen şube meclisi üyeleridir.

Şube üyesi olan ve üyelik aidatı ödeyen herkes Merkez Genel Meclisi üyeliği için aday olabilir.

Seçimler, ilgili Merkez Genel Meclis toplantısına ilişkin merkez yönetim kurulunun çağrısını takiben en geç toplantı tarihinden 15 gün önce, gizli oy-açık sayım esasına göre gerçekleştirilir.

İlgili seçim sonuçları Şube Meclisi divanı tarafından tutanak altına alınıp, şube yönetim kurulunun üst yazısıyla en geç ilgili Merkez Genel Meclisi toplantısından 10 gün önce Genel Merkeze bildirilir.

Sendikamızın, kadınların sendikalarda daha fazla temsil edilmesine yönelik pozitif ayrımcılık uygulanması ilkesi doğrultusunda Şube Meclisinde gerçekleştirilen söz konusu bu seçimlerde en az bir kadının seçilmesine dikkat edilir.

Şube adına Merkez Genel Meclisi üyeliğine seçilen kişilerin üyeliği bir dahaki Merkez Genel Meclisinde şube adına katılacak üyelerin seçimlerine kadar geçerlidir.

Yürürlük ve Yürütme
Ek Madde 1: 22-23 Nisan 2017 tarihinde yapılan 6. Merkez Genel Kurulunda kabul edilen tüzük değişiklikleri doğrultusunda Merkez Yönetim Kurulu’nun 15.05.2017 tarih ve 364sayılı kararı ile kabul edilen bu yönetmelik değişiklikleri, Tarım Orkam- Sen 12.10.2017 tarihinde yapılan Genel Meclisi’nin onayı ile yürürlüğe girer.

Bu yönetmelik, Merkez Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.