Cumartesi, Nisan 20, 2024
Ana SayfaDUYURULARTeknisyenlerle İlgili Dava Dilekçesi Örneği

Teknisyenlerle İlgili Dava Dilekçesi Örneği

DANIŞTAY BAŞKANLIĞINA

 

Yürütmenin Durdurulması ve

Duruşma İstemlidir.

 

 

D A V A C I              :  TARIM ORKAM – SEN

(Tarım ve Ormancılık Hizmet Kolu

Kamu Emekçileri Sendikası) 6470025849

Sağlık Mahallesi Adakale Sokak No: 8/7 Çankaya ANKARA

VEKİLİ                     : Av. Esmani KIRIMIZI

Kızılay Mithatpaşa Caddesi No: 16/12 Kızılay – ANKARA

D A V A L I              : 1. TOPRAK MAHSÜLLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2. TOPRAK MAHSÜLLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

(İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı)

DAVA KONUSU     : Davacı sendikanın örgütlü olduğu Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü bünyesinde Makine Teknisyeni, İnşaat Teknisyeni, Elektrik Teknisyeni, Depo Teknisyeni, Kimya Teknisyeni, Reyon Teknisyeni ve Baskül Teknisyeninin TEKNİSYEN adı altında birleştirilmesine ilişkin;

  • Davalı TMO İnsan Kaynakları Daire Başkanlığının 09.07.2021 günlü ve E 48126494-907.99-463571 sayılı işlemin İPTALİNE,
  • İşlemin dayanağı olan Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Kadro Tanımlar Yönetmeliğinin Eki 1’de yer alan Kadro Tanımlar Kitabının Makine Teknisyeni, İnşaat Teknisyeni, Elektrik Teknisyeni, Depo Teknisyeni, Kimya Teknisyeni, Reyon Teknisyeni ve Baskül Teknisyeninin TEKNİSYEN olarak birleştirilmesine ilişkin kuralın İPTALİNE,
  • Dava sonuna değin yürütmenin durdurulmasına,
  • Duruşma istemimizin kabulüne,

Karar verilmesi istemleridir.

ÖĞRENME TARİHİ: 12.07.2021 (Diyarbakır Şube Müdürlüğünün 12.07.2021 günlü ve 465444 sayılı yazısı ile uygulanmak üzere personele duyurulmasıyla öğrenilmiştir.)

OLAYLAR               :

Davalı Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı, 09.07.2021 günlü ve E 48126494-907.99-463571 sayılı DAĞITIM YERLERİNE başlıklı genel yazı yayımlayarak dağıtım için taşra şube müdürlüklerine göndermiştir.

Dava konusu genel yazıda: “Bu doğrultuda 25.09.2019 tarihinde yürürlüğe giren TMO Kadro Tanımları Yönetmeliğimizde “teknisyen” pozisyonunun görev yetki ve sorumlulukları branş bazında herhangi bir ayrım yapılmadan tek başlıkta tanımlanmıştır.

Kurumumuzda ihdas edilen ve Kadro Tanımları Yönetmeliğimizde de görev tanımları aynı olan çeşitli kariyerlere haiz Teknisyen (Elektrik), Teknisyen (Makine), Teknisyen (Kimya),Teknisyen (Baskül), Teknisyen (Depo) pozisyonları TEKNİSYEN pozisyonu olarak birleştirilmiştir.

Şubenizde kullanılan personel modülünde Genel Müdürlüğümüzde yapılan bu değişiklikler veri aktarımı yoluyla alınamadığından gerekli düzenlemenin manuel olarak İşletme Şube Müdürlüklerince yapılması hususunda gereğini rica ederim.” (ek: 1/1,2)

Dava konusu TMO İnsan Kaynakları Daire Başkanlığının 09.07.2021 günlü ve E 48126494-907.99-463571 sayılı işlemin anlaşılacağı üzere işlemin dayanağı olan Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Kadro Tanımlar Yönetmeliğinin Eki 1’de yer alan Kadro Tanımlar Kitabının Makine Teknisyeni, İnşaat Teknisyeni, Elektrik Teknisyeni, Depo Teknisyeni, Kimya Teknisyeni, Reyon Teknisyeni ve Baskül Teknisyeninin TEKNİSYEN olarak birleştirilmesine ilişkin kuralı (ek: 2/1-4 ) yeni uygulamaya başlanmıştır.

Şöyle ki: Diyarbakır Şube Müdürlüğünün 12.07.2021 günlü ve 465444 sayılı yazısı ile uygulanmak üzere personele duyurulmuştur. (ek: 3)

DAVA KONUSU İŞLEMİN DAYANAĞI OLAN TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KADRO TANIMLAR YÖNETMELİĞİNİN EKİ 1’DE YER ALAN KADRO TANIMLAR KİTABININ MAKİNE TEKNİSYENİ, İNŞAAT TEKNİSYENİ, ELEKTRİK TEKNİSYENİ, DEPO TEKNİSYENİ, KİMYA TEKNİSYENİ, REYON TEKNİSYENİ VE BASKÜL TEKNİSYENİNİN TEKNİSYEN OLARAK BİRLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN KURALI BİR TEKNİSYENE 7 TEKNİSYENİN GÖREV VE SORUMLULUĞU YÜKLENECEĞİ İÇİN HUKUKA VE YASAL DÜZENLEMELERE AYKIRIDIR.

Şöyle ki:

Önceki düzenleme ile dava konusu düzenleme karşılaştırıldığında hukuka ve yasal düzenlemeye aykırılık açıkça görülecektir.

ÖNCEKİ DÜZENLEMEDE:

Teknisyen

1. Servis Şeflerinin yapacağı iş bölümüne göre kendilerine verilen görevleri yapmak,

2. İş Organizasyonunu ve Atölyelere verilen siparişlerin seyrini izlemek, Atölye Ustabaşı ve Ustaları ile koordine sağlayarak, iş verimi ve kalitesinin artırılması yönünde araştırmalar yapmak, önerilerde bulunmak, imalat ve onarım aşamasında ve iş bitiminde gerekli kontrolleri yapmak,

3. İmalat veya onarımlarda kullanılacak yedek parça ve malzeme miktarlarını tayin ve tespit etmek, karşılanması için gerekli fiş ve formları düzenlemek,

4- Sorumluluğundaki ürün ve malzemenin muhafazası için gerekli tedbirleri almak veya alınmasını sağlamak, bu amaçla depo giriş-çıkışlarının kontrol altında tutulmasını; depoların kapı, kapak ve benzeri yerlerinin kilitlenerek mühürlenmesini, mühür pensinin güven altına alınmasını temin etmek, zimmetindeki ürün ve diğer varlıkların izinsiz ve yetkisiz şekilde kullanılmasını veya hareket görmesini engelleyici tedbirleri almak veya bu tedbirlerin alınmasını sağlamak,

5. Görevleriyle ilgili olarak verilecek diğer işleri yapmak.

(2-TMO Kadro Tanımları Kitabı 51)

Teknisyen (Makina) Bulunduğu birimin/servisin görevlerine bağlı olarak;

1. Servis Şefi veya Makine Mühendislerinin gözetimi altında verilen teknik görevleri yerine getirmek, onlara görevlerinde yardımcı olmak,

2. Verilecek talimatlar gereğince, sıhhi, kalorifer, havalandırma, soğuk hava, mutfak, müşterek ve benzeri makine tesisatıyla ilgili kroki ve planları çizmek, çizim işlerinde Teknik Ressamlara yardımcı olmak,

3. Makine tesisatına ait keşifler, teknik ve idari şartnameler ve ihale evrakının hazırlanmasında, ara hakedişler ve kesin hesap çalışmalarında, sabit tesis ve seyyar cihazlara ait manipülasyon maliyeti ve rantabilite hesaplarının çıkarılmasında yardımcı olmak, hesapların kontrolünü yapmak,

4. Yaptırılan yatırımlar içindeki makine tesisatının gerektiğinde mahalli kontrollerine katılmak, sabit tesis, seyyar cihaz, ölçü ve tartı aletleri, elektrojen grupları, motopomp, elektrik ve benzeri santrifüjler, kurutma, soğutma cihazları, pnomatikler ve benzeri cihazların işletme, bakım, onarım ve genel revizyon çalışmalarına katılmak, gerektiğinde fiilen bakım-onarım ve revizyonlarını yapmak,

5. Mekanik tesisatı, teknik tarife ve özel izahnamelerine göre çalıştırmak, kontrollerini yapmak, ayarlı ve uyumlu işletilmesini sağlamak, birim-servis- fabrika veya benzeri diğer faaliyetlerin aksamaması için gerekli yedek parça ve malzemeyi tespit ederek süresinde karşılanmasını temin etmek, herhangi bir kazaya meydan vermemesi için makine tesis, alet ve cihazları sürekli bakımlı tutmak, tutulmasını sağlamak,

6. Görevlerine ilişkin yazışmaları hazırlamak, dosyalama işlerini yürütmek ve işleri takip etmek,

7. Sorumluluğundaki ürün ve malzemenin muhafazası için gerekli tedbirleri almak veya alınmasını sağlamak, bu amaçla depo giriş-çıkışlarının kontrol altında tutulmasını; depoların kapı, kapak ve benzeri yerlerinin kilitlenerek mühürlenmesini, mühür pensinin güven altına alınmasını temin etmek, zimmetindeki ürün ve diğer varlıkların izinsiz ve yetkisiz şekilde kullanılmasını veya hareket görmesini engelleyici tedbirleri almak veya bu tedbirlerin alınmasını sağlamak,

8. Görevleriyle ilgili olarak verilecek diğer işleri yapmak.

(2-TMO Kadro Tanımları Kitabı 52)

Teknisyen (İnşaat) Bulunduğu birimin/servisin görevlerine bağlı olarak;

1. Servis Şefi veya İnşaat Mühendislerinin gözetimi altında verilen teknik görevleri yerine getirmek, onlara görevlerinde yardımcı olmak,

2. Verilecek talimatlar gereğince, inşaatlarla ilgili kroki ve planlar çizmek, Teknik Ressamlara teknik konularda yardımcı olmak,

3. Malzeme ve maliyet bedelleri üzerinde keşifleri hazırlamak, ihale evrakının hazırlanması ile metraj ve kesin hesap çalışmalarına yardım etmek, hesapların kontrolünü yapmak,

4. İnşaat, bakım, onarım ve tesisat işlerinde, gerektiğinde kontrol hizmetlerini yürütmek,

5. Görevlerine ilişkin yazışmaları hazırlamak, dosyalama işlerini yürütmek ve işleri takip etmek,

6. Görevleriyle ilgili olarak verilecek diğer işleri yapmak.

(2-TMO Kadro Tanımları Kitabı 53)

Teknisyen (Elektrik) Bulunduğu birimin/servisin görevlerine bağlı olarak;

1.Servis Şefi veya Elektrik Mühendisinin gözetimi altında verilen teknik görevleri yerine getirmek, onlara görevlerinde yardımcı olmak,

2. Verilecek talimatlar gereğince elektrik sistemi ve donanımlarına ait kroki ve şemaları çizmek, keşiflerin hazırlanmasına yardımcı olmak,

3. Elektrik tesisatına ait keşifler, idari ve teknik şartnameler ve ihale evrakının hazırlanmasında, ara hakediş ve kesin hesap çalışmalarında yardımcı olmak, hesapların kontrolünü yapmak,

4. Elektrik yatırımlarıyla ilgili olarak elektrik imalatını yapmak veya yapılanları kontrol etmek,

5. Görevleriyle ilgili malzeme alımlarında kontrollerde bulunmak,

6. Silo, depo, ambar ve benzeri tesislerle diğer yapılarda bulunan her türlü elektrik donanımlarının periyodik, bakım, onarım ve kontrollerini, yasaların verdiği yetki sınırları içerisinde yapmak, yapılmasını sağlamak,

7. Elektrikli araç motor ve diğer teçhizat için tesisat kurulması, sökülmesi yer değiştirilmesi ve yenisinin takılması işlerini yapmak, gerektiğinde bu konuda teknik görüş bildirmek,

8. Elektrik tesisatı cihaz ve malzemeleri ile ilgili yedek parça ihtiyacını tespit etmek, teminini sağlamak, çalışmalarda sarfedilen yedek parça miktarını tespit etmek,

9. Görevleriyle ilgili form, cetvel, tutanak ve benzeri belgelerin düzenlenmesini ve süresi içinde ilgili yerlere gönderilmesini sağlamak,

10. Görevleriyle ilgili olarak verilecek diğer işleri yapmak.

(2-TMO Kadro Tanımları Kitabı 54)

Teknisyen (Baskül)

1. Hazırlanan iş programı çerçevesinde, Şube ve Ajans Müdürlüklerinde mevcut ölçü ve tartı aletlerinin revizyon, bakım, onarım, ayar ve benzeri işlerini gerçekleştirmek, işyerinde giderilemeyen arızaların diğer imkan ve yollarla giderilmesini, tartılarla, tartı sayaç numaralarının düzenli ve ayarlı çalışmasını sağlamak,

2. Ölçü ve tartı aletlerinin, ilgili mevzuat gereğince, kontrol ve damgalanması işlerinin mahallindeki ilgili teşkilat tarafından zamanında yapılmasını izlemek ve sağlamak,

3. Taşıt baskülleri ile otomatik basküller konusunda uygulamaya ilişkin talimatların yerine getirilmesini sağlamak ve izlemek, konuyla ilgili işyeri personeline gerektiğinde teknik bilgi vermek, olabilecek arızaları inceleyerek önlemini almak,

4. Yeni veya değiştirilecek ölçü ve tartı aletlerinin ait olduğu işyerine monte edilmesini ve çalışmasını sağlamak,

5. Ölçü ve tartı aletleri için gerekli olan araç, gereç ve yedek parçaları tespit ederek karşılanmasını sağlamak,

6. Görevleriyle ilgili form, cetvel, tutanak ve benzeri belgeleri süresi içinde düzenleyerek, ilgili ve gerekli yerlere gönderilmesini sağlamak,

7. Görevleriyle ilgili olarak verilecek diğer işleri yapmak.

(2-TMO Kadro Tanımları Kitabı 55)

Teknisyen (Depo)

1. Sorumluluğuna verilen her türlü depoda bulunan zimmetindeki ürünlerden yapılacak; alım, satış, sevk, tesellüm, periyodik kontroller, havalandırma, kurutma, paçal çalışmaları, depolar arası nakil, her türlü ilaçlama, eleme, temizleme ve benzeri ürün

hareketlerini, ilgili işyeri personeliyle gerekli işbirliğini kurarak gerçekleştirmek, bu amaçla silo- diğer sabit ve seyyar cihaz ve tesisleri çalıştırmak, çalıştırılmasını sağlamak,

2. Sorumluluğuna verilen ürün ve mamullerle, her türlü alet, cihaz ve malzemeyi özelliğine göre sayarak, ölçerek veya tartımında hazır bulunarak teslim almak veya teslim etmek, her türlü tartı aletini sağlıklı tartım yapabilmesi için kontrol etmek, kantarların sıfır ayarında bulunmak,

3. Depoların ürün ve malzeme konulmadan önce ve boşaldıktan sonra temizlenmesini, sürekli temiz tutulmasını, depolanan her türlü ürünün kıymet kaybına uğramadan korunması için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak, boş depoda dezenfeksiyon çalışmalarına, depolanmış ürünlerin periyodik kontrollerine ve ıslah çalışmalarına katılmak,

4. Tartı memuru ile birlikte tumbalı basküllerin kontrolünü yaparak, verilecek ürün miktarına göre tumba sayısı ile baskül sayaç numarasının uyum içerisinde olmasını izlemek, noksan veya fazla ürün giriş ve çıkışına imkan vermemek,

5. Ürünlerin taşıma yollarında, götürücü bantlarda, tremi ve kuyular ile her türlü yollardan oluşabilecek karışmalarını önlemek,

6. Araba baskülü ile tumbalı baskül ve/veya elektronik basküllerle yapılan tartıların ürün miktarı yönünden uyum içerisinde olmasını sağlamak, depo kayıtları ve muhasebe kayıtları ile kontrollerini sağlamak, bu işlemler için düzenlenen cetvelleri klase etmek ve ilgili birimlere iletmek,

7. Zimmetine verilen ürün ve malzemenin periyodik sayımları ile her türlü ürün ve malzeme giriş, çıkışlarını yapmak, ıskatı gerekli malzemeyi tespit ederek ıskatını yaptırmak, ıskat edilmiş veya hurda malzemeyi muhafaza altında tutmak, işyeri döşeme, demirbaş, kırtasiye, malzeme ve melbusat ihtiyaçlarını izleyip zamanında teminini sağlamak, boşalan depolardaki tartıya ve sayıma dayalı fazlalık, noksanlık ve kıymet kayıplarını tespit etmek, fazlalık, noksanlık ve kıymet kayıpları ile ilgili evrakların düzenlenmesinde Alım ve Muhafaza Servisi Şefliği ile birlikte çalışmak,

8. Teknik İşler Servisi Şefi bulunan yerlerde silo, ambar, her türlü depo ve diğer yapılarla, buralarda bulunan makine ve cihazların, bunlara ait ısıtma, elektrik, asansör, havalandırma, alarm, yangın söndürme ve benzeri donanımın periyodik muayene, bakım, onarım ve revizyon çalışmalarına katılmak, bulunmayan yerlerde ise bu görevleri doğrudan yapmak,

9. Yaptığı işlerle ilgili defter, cetvel, form ve benzeri kayıtları, ilgili diğer kayıtlarla kontrolünü yaparak usulüne uygun tutmak, gerekli yazıları yazmak, periyodik cetvelleri zamanında ilgili yerlere göndermek,

10.Sorumluluğunda bulunan tesislerde mal ve can güvenliği için gerekli tedbirleri almak,

11. Görevleriyle ilgili olarak verilecek diğer işleri yapmak.

(2-TMO Kadro Tanımları Kitabı 56)

Teknisyen (Reyon)

1. Sorumluluğuna verilen malzemeyi cins, evsaf, kalite ve miktarına göre sistemli bir şekilde depoya (reyonlara) yerleştirmek, bakım ve muhafazasını sağlamak,

2. Stoklara giren ve çıkan malzemenin mevzuata uygun şekilde formlarını düzenlemek, haftalık stok hareketlerini çıkarmak,

3. Teslim alınan malzemenin numunesine uygunluğunu kontrol etmek, ihtiyaç yerlerine yollanacak malzemeyi en kısa zamanda sevk edilebilmesi için ilgili servise iletmek,

depoda teslimi yapılan malzemeyi, ilgili birim (servis) memuruna gerekli işlemler sonucu teslim etmek,

4. Stokta olduğu halde yanlışlıkla satın almaya bağlanan malzemeyi ilgililere bildirmek,

5. Her yılsonu stoklardaki malzemeyi ön kontrolden geçirerek yıl sonu genel sayımlarına hazırlamak,

6. Sevk edilen malzemelerle ilgili yazıları cevaplamak,

7. Çıkışı yapılan malzemenin stok seviyesi ikmalini sağlamak,

8. Sorumluluğundaki ürün ve malzemenin muhafazası için gerekli tedbirleri almak veya alınmasını sağlamak, bu amaçla depo giriş, çıkışlarının kontrol altında tutulmasını; depoların kapı, kapak ve benzeri yerlerinin kilitlenerek mühürlenmesini, mühür pensinin güven altına alınmasını temin etmek, zimmetindeki ürün ve diğer varlıkların izinsiz ve yetkisiz şekilde kullanılmasını veya hareket görmesini engelleyici tedbirleri almak veya bu tedbirlerin alınmasını sağlamak,

9. Görevleriyle ilgili olarak verilecek diğer işleri yapmak.

(2-TMO Kadro Tanımları Kitabı 57)

Teknisyen (Kimya) Kalite Kontrol Laboratuvarında;

1. Üretim sırasındaki rutin analizleri yapmak,

2. Mühendis/ kimyagerler tarafından verilen görevleri yapmak,

3. Görevleriyle ilgili olarak verilecek diğer işleri yapmak. (ek: 4/1-7)

Yukarıda sıralanan kadro tanımlarında; her teknisyenin kariyer ve liyakatine uygun görev tanımları yapılmıştır.

 

DAVA KONUSU TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KADRO TANIMLARI YÖNETMELİĞİ

Teknisyen

a) Genel Konular

1. Servis şeflerinin yapacağı iş bölümüne göre kendilerine verilen görevleri yapmak,

2. İş organizasyonunu ve atölyelere verilen siparişlerin seyrini izlemek, ilgili personelle koordine sağlayarak, iş verimi ve kalitesinin artırılması yönünde araştırmalar yapmak, önerilerde bulunmak, imalat ve onarım aşamasında ve iş bitiminde gerekli kontrolleri yapmak,

 

3. İmalat veya onarımlarda kullanılacak yedek parça ve malzeme miktarlarını tayin ve tespit etmek, karşılanması için gerekli fiş ve formları düzenlemek,

4. Sorumluluğundaki ürün ve malzemenin muhafazası için gerekli tedbirleri almak veya alınmasını sağlamak, bu amaçla depo giriş-çıkışlarının kontrol altında tutulmasını; depoların kapı, kapak ve benzeri yerlerinin kilitlenerek mühürlenmesini, mühür pensinin güven altına alınmasını temin etmek, zimmetindeki ürün ve diğer varlıkların izinsiz ve yetkisiz şekilde kullanılmasını veya hareket görmesini engelleyici tedbirleri almak veya bu tedbirlerin alınmasını sağlamak,

5. Görevi ile ilgili malzemeleri kontrol altında tutmak, gerektiğinde malzeme alımları ve sayımları ile ilgili çalışmalara katılmak,

6. Daha önce yaptığı işler, bulunduğu kadrolar, öğrenim durumu ve hizmet içi eğitimleri dikkate alınarak verilen görevleri yapmak.

b) Makine Konuları

Teşkilat içerisindeki görev yerine, bulunduğu birimin/servisin çalışma konularına bağlı olarak;

1. Servis şefi veya makine mühendislerinin gözetimi altında verilen teknik görevleri yerine getirmek, onlara görevlerinde yardımcı olmak,

2. Verilecek talimatlar gereğince sıhhi, kalorifer, havalandırma, soğuk hava, mutfak, müşterek ve benzeri makine tesisatıyla ilgili kroki ve planları çizmek, ilgililere çizim işlerinde yardımcı olmak, 2- TMO Kadro Tanımları Yönetmeliği 28

3. Makine tesisatına ait keşifler, teknik ve idari şartnameler ve ihale evrakının hazırlanmasında, ara hak edişler ve kesin hesap çalışmalarında, sabit tesis ve seyyar cihazlara ait maniplasyon maliyeti ve rantabilite hesaplarının çıkarılmasında yardımcı olmak, hesapların kontrolünü yapmak,

4. Yatırımlar içindeki makine tesisatının gerektiğinde mahalli kontrollerine katılmak, sabit tesis, seyyar cihaz, ölçü ve tartı aletleri, elektrojen grupları, motopomp, elektrik ve benzeri santrifüjler, kurutma, soğutma cihazları, pnomatikler ve benzeri cihazların işletme, bakım-onarım ve genel revizyon çalışmalarına katılmak, gerektiğinde fiilen bakımonarım ve revizyonlarını yapmak,

5. Mekanik tesisatı, teknik tarife ve özel izahnamelerine göre çalıştırmak, kontrollerini yapmak, ayarlı ve uyumlu işletilmesini sağlamak, birim-servis-fabrika veya benzeri diğer faaliyetlerin aksamaması için gerekli yedek parça ve malzemeyi tespit ederek süresinde karşılanmasını temin etmek, herhangi bir kazaya meydan vermemesi için makine tesis, alet ve cihazları sürekli bakımlı tutmak, tutulmasını sağlamak,

. Görevlerine ilişkin yazışmaları hazırlamak, dosyalama işlerini yürütmek ve işleri takip etmek,

c) İnşaat Konuları

Teşkilat içerisindeki görev yerine, bulunduğu birimin/servisin çalışma konularına bağlı olarak;

1. Servis şefi veya inşaat mühendislerinin gözetimi altında verilen teknik görevleri yerine getirmek, onlara görevlerinde yardımcı olmak,

2. Verilecek talimatlar gereğince, inşaatlarla ilgili kroki ve planları çizmek, ilgililere çizim işlerinde yardımcı olmak,

3. Malzeme ve maliyet bedelleri üzerinde keşifleri hazırlamak, ihale evrakının hazırlanması ile metraj ve kesin hesap çalışmalarına yardım etmek, hesapların kontrolünü yapmak,

4. Bina ve tesislerde inşaat, bakım-onarım ve revizyon çalışmalarına katılmak, bilgisi ve yetkisi dahilindeki onarımları yapmak,

5. İnşaat, bakım-onarım ve tesisat işlerinde, gerektiğinde kontrol hizmetlerini yürütmek,

6. Görevlerine ilişkin yazışmaları hazırlamak, dosyalama işlerini yürütmek ve işleri takip etmek.

ç) Elektrik Konuları

Teşkilat içerisindeki görev yerine, bulunduğu birimin/servisin çalışma konularına bağlı olarak;

1. Servis şefi veya elektrik mühendisinin gözetimi altında verilen teknik görevleri yerine getirmek, onlara görevlerinde yardımcı olmak,

2. Verilecek talimatlar gereğince elektrik sistemi ve donanımlarına ait kroki ve şemaları çizmek, keşiflerin hazırlanmasına yardımcı olmak,

3. Elektrik tesisatına ait keşifler, idari ve teknik şartnameler ve ihale evrakının hazırlanmasında, ara hak ediş ve kesin hesap çalışmalarında yardımcı olmak, hesapların kontrolünü yapmak,

4. Elektrik yatırımlarıyla ilgili olarak elektrik imalatını yapmak veya yapılanları kontrol etmek,

. Görevleriyle ilgili malzeme alımlarında kontrollerde bulunmak,

6. Silo, depo ve benzeri tesislerle diğer binalarda bulunan elektrik donanımlarının periyodik bakım- onarım ve kontrollerini, yasaların verdiği yetki sınırları içerisinde yapmak, yapılmasını sağlamak,

7. Elektrikli araç motor ve diğer teçhizat için tesisat kurulması, sökülmesi, yer değiştirmesi ve yenisinin takılması işlerini yapmak, gerektiğinde bu konularda teknik görüş bildirmek,

8. Elektrik tesisatı cihaz ve malzemeleri ile ilgili yedek parça ihtiyacını tespit etmek, teminini sağlamak, çalışmalarda sarf edilen yedek parça miktarını tespit etmek,

9. Görevleriyle ilgili form, cetvel, tutanak ve benzeri belgelerin düzenlenmesini ve süresi içinde ilgili yerlere gönderilmesini sağlamak. 2- TMO Kadro Tanımları Yönetmeliği 29

d) Baskül Konuları

1. Hazırlanan iş programı çerçevesinde, şube müdürlüklerinde ve ajans amirliklerinde mevcut ölçü ve tartı aletlerinin revizyon, bakımonarım, ayar ve benzeri işlerini gerçekleştirmek, iş yerinde giderilemeyen arızaların diğer imkan ve yollarla giderilmesini, tartılarla, tartı sayaç numaralarının düzenli ve ayarlı çalışmasını sağlamak,

2. Ölçü ve tartı aletlerinin, ilgili mevzuat gereğince, kontrol ve damgalama işlerinin yapılma zamanını izlemek, damgalamanın mahallindeki ilgili kurum tarafından süresi içinde yapılmasını sağlamak,

3. Taşıt baskülleri ile otomatik basküller konusunda uygulamaya ilişkin talimatların yerine getirilmesini sağlamak ve izlemek, konuyla ilgili iş yeri personeline gerektiğinde teknik bilgi vermek, olabilecek arızaları inceleyerek önlemini almak,

4. Yeni veya değiştirilecek ölçü ve tartı aletlerinin ait olduğu iş yerine monte edilmesini ve çalışmasını sağlamak,

5. Ölçü ve tartı aletleri için gerekli olan araç, gereç ve yedek parçaları tespit ederek karşılanmasını sağlamak,

6. Görevleriyle ilgili form, cetvel, tutanak ve benzeri belgeleri süresi içinde düzenleyerek, ilgili ve gerekli yerlere gönderilmesini sağlamak.

e) Depo Konuları

1. Sorumluluğuna verilen her türlü depoda bulunan zimmetindeki ürünlerden yapılacak; alım, satış, sevk, tesellüm, periyodik kontroller, havalandırma, kurutma, paçal çalışmaları, depolar arası aktarma, eleme, temizleme ve benzeri ürün hareketlerini, ilgili iş yeri personeliyle gerekli işbirliğini kurarak gerçekleştirmek, bu amaçla silo, diğer sabit ve seyyar cihaz ve tesisleri çalıştırmak, çalıştırılmasını sağlamak,

2. Sorumluluğuna verilen ürün ve mamullerle, her türlü alet, cihaz ve malzemeyi özelliğine göre sayarak, ölçerek veya tartımında hazır bulunarak teslim almak veya teslim

etmek, her türlü tartı aletini sağlıklı tartım yapabilmesi için kontrol etmek, kantarların sıfır ayarında hazır bulunmak,

3. Depoların ürün ve malzeme konulmadan önce ve boşaldıktan sonra temizlenmesini, sürekli temiz tutulmasını, depolanan her türlü ürünün kıymet kaybına uğramadan korunması için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak, ilaçlama için depolarda gerekli hazırlıkları yapmak, depolanmış ürünlerin periyodik kontrolleri, ıslah çalışmaları ve lisanslı depo kontrollerine katılmak,

4. Tartı memuru ile birlikte tumbalı basküllerin kontrolünü yaparak, verilecek ürün miktarına göre tumba sayısı ile baskül sayaç numarasının uyum içerisinde olmasını izlemek, noksan veya fazla ürün giriş ve çıkışına imkân vermemek,

5. Ürünlerin taşıma yollarında, götürücü bantlarda, tremi ve kuyularda karışmasını önlemek,

6. Araba baskülü ile tumbalı baskül ve/veya elektronik basküllerle yapılan tartıların ürün miktarı yönünden uyum içerisinde olmasını sağlamak, depo kayıtları ve muhasebe kayıtları ile kontrollerini sağlamak, bu işlemler için düzenlenen cetvelleri klase etmek ve ilgili birimlere iletmek,

7. Zimmetine verilen ürün ve malzemenin periyodik sayımları ile giriş-çıkışlarını yapmak, ıskatı gerekli malzemeyi tespit ederek ıskatını yaptırmak, ıskat edilmiş veya hurda malzemeyi muhafaza altında tutmak, iş yeri döşeme, demirbaş, kırtasiye, malzeme ve melbusat ihtiyaçlarını izleyip zamanında teminini sağlamak,

8. Boşalan depolardaki tartıya ve sayıma dayalı fazlalık, noksanlık ve kıymet kayıplarını tespit etmek, fazlalık, noksanlık ve kıymet kayıpları ile ilgili evrakların düzenlenmesinde alım ve muhafaza birimi ile birlikte çalışmak,

9. İş yerlerinde silo, diğer depo, bina, makine ve cihazların, bunlara ait ısıtma, elektrik, asansör, havalandırma, alarm, yangın söndürme ve benzeri donanımın periyodik muayene, bakımonarım ve revizyon çalışmalarına katılmak veya bizzat yapmak, 2- TMO Kadro Tanımları Yönetmeliği 30

10. Yaptığı işlerle ilgili defter, cetvel, form ve benzeri kayıtları, ilgili diğer kayıtlarla kontrolünü yaparak usulüne uygun tutmak, gerekli yazıları yazmak, periyodik cetvelleri zamanında ilgili yerlere göndermek,

11. Sorumluluğunda bulunan tesislerde mal ve can güvenliği için gerekli tedbirleri almak.

f) Reyon Konuları

1. Sorumluluğuna verilen malzemeyi cins, evsaf, kalite ve miktarına göre sistemli bir şekilde depoya (reyonlara) yerleştirmek, bakım ve muhafazasını sağlamak,

2. Stoklara giren ve çıkan malzemenin mevzuata uygun şekilde formlarını düzenlemek, haftalık stok hareketlerini çıkarmak,

3. Teslim alınan malzemenin numunesine uygunluğunu kontrol etmek, ihtiyaç yerlerine yollanacak malzemeyi en kısa zamanda sevk edilebilmesi için ilgili servise iletmek, depoda teslimi yapılan malzemeyi, ilgili birim (servis) memuruna gerekli işlemler sonucu teslim etmek,

4. Stokta olduğu halde yanlışlıkla satın almaya bağlanan malzemeyi ilgililere bildirmek,

5. Her yıl sonu stoklardaki malzemeyi ön kontrolden geçirerek yıl sonu genel sayımlarına hazırlamak,

6. Sevk edilen malzemelerle ilgili yazıları cevaplamak,

7. Çıkışı yapılan malzemenin stok seviyesi ikmalini sağlamak,

g) Kimya Konuları

1. Kalite Kontrol laboratuvarında; üretim sırasındaki rutin analizleri ve mühendis/kimyagerler tarafından verilen görevleri yapmak,

2. Denetim faaliyetlerinde denetçi olarak görevlendirilmesi halinde yetkili sınıflandırıcı laboratuvarların lisans alma, faaliyet ve kontrol denetimlerini yapmak ve denetim raporunu düzenlemek,

3. Görevlendirilmesi halinde, yetkili sınıflandırıcı laboratuvarlarına yönelik, numune alma, analiz yöntemlerinin geliştirilmesi ve standardizasyonun sağlanması hususlarında verilecek eğitim faaliyetleri çalışmalarında eğitici olarak yer almak.

Önceki düzenlemede 59 görev kariyerlerine göre yedi teknisyene dağıtılırken; dava konusu düzenlemede 53 görev bir teknisyene verilecektir.

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatında davacı Sendikanın birçok teknisyen üyesi bulunmaktadır. Üyelerin ve dolayısıyla Sendikanın menfaati dava konusu düzenleyici işlemlerle kolayca ihlal edilmiştir.

Bu nedenle, şekil, sebep, konu ve maksat unsurları yönüyle usul, yasa ve hukuka aykırı söz konusu olan genel düzenleyici işlemin İPTALİ amacıyla; Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun (4688 sayılı) Sendika ve konfederasyonların yetki ve faaliyetleri başlığını taşıyan 19. maddesinin f bendinin: f) Üyelerin idare ile ilgili doğacak ihtilaflarında, ortak hak ve menfaatlerinin izlenmesinde veya hukukî yardım gerekliliğinin ortaya çıkması durumunda üyelerini veya mirasçılarını, her düzeyde ve derecedeki yönetim ve yargı organları önünde temsil etmek veya ettirmek, dava açmak ve bu nedenle açılan davalarda taraf olmak” kuralı uyarınca sendikanın yetkisi çerçevesinde davamızı açıyoruz.

Dava konusu olay budur.

 

HUKUKSAL DURUM        :

Davalı Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü bünyesinde Makine Teknisyeni, İnşaat Teknisyeni, Elektrik Teknisyeni, Depo Teknisyeni, Kimya Teknisyeni, Reyon Teknisyeni ve Baskül Teknisyeninin TEKNİSYEN adı altında birleştirilmesine ilişkin;

Davalı TMO İnsan Kaynakları Daire Başkanlığının 09.07.2021 günlü ve E 48126494-907.99-463571 sayılı işlemi ile,

İşlemin dayanağı olan Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Kadro Tanımlar Yönetmeliğinin Eki 1’de yer alan Kadro Tanımlar Kitabının Makine Teknisyeni, İnşaat Teknisyeni, Elektrik Teknisyeni, Depo Teknisyeni, Kimya Teknisyeni, Reyon Teknisyeni ve Baskül Teknisyeninin TEKNİSYEN olarak birleştirilmesine ilişkin kuralı hukuka ve yasal düzenlemelere aykırıdır.

Şöyle ki:

Anayasanın 124. Maddesinin Yönetmelikler başlığını taşıyan 124. Maddesi, – Cumhurbaşkanı, bakanlıklar ve kamu tüzelkişileri, kendi görev alanlarını ilgilendiren kanunların ve Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak şartıyla, yönetmelikler çıkarabilirler. 

Hangi yönetmeliklerin Resmî Gazetede yayımlanacağı kanunda belirtilir,”

Dava konusu genel düzenleyici işlemin dayanağına bakıldığında hukuka, usule Anayasanın 124. Maddesine göre çıkarılan kanun ve Cumhurbaşkanlığı kararnamesine uygun olmadığı anlaşılmaktadır. Resmi Gazete’de yayımlandığı bilgisine ulaşılamamıştır.

İşlemin dayanağı olan Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Kadro Tanımlar Yönetmeliğinin Dayanak başlığını taşıyan 2. Maddisi: (1) Bu Yönetmelik; 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 11/12/1984 tarihli ve 18602 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Toprak Mahsulleri Ofisi Ana Statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır.”

Yönetmeliğin Yetki ve sorumluluklar başlığını taşıyan 13. Maddesi:

“(1) İlgili personel, Ek-1 tabloda belirtilen görevler kapsamında sorumludur. Görevler ifa edilirken gerekli yetki TMO Yetki Devri Yönergesi ve ilgili diğer mevzuat kapsamında kullanılır.

(2) I sayılı cetvele tabi olarak görev yapan yönetici konumundaki personel, görevlerini 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 233 sayılı ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler ve ilgili diğer mevzuata göre yerine getirirler.

(3) Yönetmelikte yer almayan kadrolarda çalışan işçi veya sözleşmeli personel, görevlerini ilgili mevzuat ve bu Yönetmeliğin genel hükümleri kapsamında yürütür.

(4) İlgili personel, bu Yönetmelikte belirtilen hususlar dışında, birim yönetmeliklerinde ve diğer mevzuatta yer alan görevleri, belirlenmiş yetki ve sorumluluklar çerçevesinde yerine getirir.

(5) Personel, görevlerini bağlı bulunduğu amirlerden alınan talimatlar doğrultusunda yerine getirir,” biçiminde kurallara yer vermiştir.

399 Sayılı KHK’nın  BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam başlığını taşıyan 1. Madde: “1 – Bu Kanun Hükmünde Kararname, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları personelinin hizmete alınmalarını, görev ve yetkilerini, niteliklerini, atanma, ilerleme, yükselme, hak ve yükümlülükleriyle diğer özlük haklarını düzenler.”

KHK’nın Temel İlkeler başlığını taşıyan 2. Maddesi: “Bu Kanun Hükmünde Kararnameye tabi personelin hizmet şartlarına, statülerine, hak, yükümlülük ve sorumluluklarına ilişkin esas ve usullerin belirlenmesinde;

a) İşin gerektirdiği nitelikleri haiz elemanların işe alınması ve işin gereğine uygun olarak yetiştirilmesi,

b) Verimlilik ve karlılık ilkelerine bağlı olarak maliyet bilinci içinde çalıştırılması,

c) Çalıştığı kuruluşta göreve devamını özendirecek bir özlük hakları sisteminin gerçekleştirilmesi, “ biçiminde kurallara yer vermiştir.

TMO ANA STATÜNÜN Personele İlişkin Hükümler başlığını taşıyan 21. Maddesi: “Teşekkül Müessese ve Bağlı Ortaklık personelinin; istihdam şekilleri, atama, göreve son verme, yükümlülük ve sorumlulukları, kadro tespiti, ücret, prim, ikramiyeler, yurt dışında gönderme, siyasi faaliyet yasağı, vekalet ücretlerinin dağıtımı ile Yönetim Kurulu Üyesi, denetçi ve tasfiye kurulu üyelerinin ücret ve hakları konusunda KHK ve söz konusu KHK’ ye uygun olarak çıkarılacak Kamu iktisadi Teşebbüsleri Personel Rejimi Esaslarını düzenleyen kanun hükümleri uygulanır.” Biçiminde kurala yer vermiştir.

YUKARIDA KURALLARI SIRALANAN YASAL DÜZENLEMELERDE 7 KARİYER TEKNİSYENİN BİRLEŞTİRİLMESİNE OLANAK TANIMAMAKTADIR.

Örneğin; Depo Teknisyenine, önceden farklı yedi alan teknisyenin (Elektrik, Makine, İnşaat, Baskül, Reyon, Kimya) yaptığı toplam 53 görev verilmesi, “Balığın ağaca çıkmasını beklemeye benzer.” Bu görevler verilince de sorumluluk da yüklenmiş olmaktadır. Yine bir Kimya Teknisyenini; Elektrik, Makine, İnşaat, Baskül, Reyon, Kimya konularında sorumlu tutmak yasal düzenlemeye ve hukuka uygun olabilir mi?

İşlemin dayanağı olan Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Kadro Tanımlar Yönetmeliğinin Yetki ve sorumluluklar başlığını taşıyan 13. Maddesinin 2. Fıkrası:  (2) I sayılı cetvele tabi olarak görev yapan yönetici konumundaki personel, görevlerini 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 233 sayılı ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler ve ilgili diğer mevzuata göre yerine getirirler.”

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun Memurun başka sınıfta ve derecesinin altında bir görevde çalıştırılmayacağı başlığını taşılan 45. Maddesi: – (Değişik: 30/5/1974 – KHK-12; Aynen kabul: 15/5/1975 – 1897/1 md.) “Hiç bir memur sınıfının dışında ve sınıfının içindeki derecesinin altında bir derecenin görevinde çalıştırılamaz.

Dava konusu düzenleme, yasaların kapsamına genişletmiştir.

Danıştay 2. Daire, 14.7.2004 günlü ve 2004/825 sayılı yürütmenin durdurulması kararında: “657 sayılı Kanunun yukarıda sözü edilen 132. maddesinde sayılan görevler dışında kalan bu görevler için de bu koşulun yerine getirilmesinde yasaya aykırı düzenleme yapıldığı açık olup yasa hükmünün kapsamını genişletici nitelikte düzenleme getirilmesinde hukuka uyarlık görülmemiştir” biçiminde gerekçeye yer vermiştir.

DAVA KONUSU İŞLEMİN UYGULANMASI İLE GİDERİLMESİ GÜÇ VE OLANAKSIZ ZARARLARI OLUŞACAKTIR.

Davalı idare,  hukuka aykırı düzenleyici işleminin uygulanması durumunda; üyelerin her an moral ve motivasyonu, çalışma düzeni bozulacaktır.

Bunun yanında başarılı oldukları görevlerinden uzak tutulmaları; kişiliğinde derin yaralar açacaktır. Bu yaralar nedeniyle oluşan zarar, hiçbir biçimde giderilemeyecek türden manevi zararlardır. Öte yandan görevlerini yapmaktan, üstelik üstün başarı ile yapmaktan başka bir suçları olmamasına karşın, dava konusu işlemle meslek kamu oyunda sanki önemli bir suç işlemiş ya da başarısız olmuş da cezalandırılmış gibi görülüp değerlendirilmeye yol açacaktır.

Açıklanan nedenlerle hukuka aykırı işlemin; uygulanması durumunda; giderilmesi güç ve olanaksız zararlarım oluşacağından; yürütmenin durdurulması kararı verilmesi için 2577 sayılı İdari Yargılama Usul Kanunun 27. maddesinin 6352 Sayılı Yasa ile değiştirilen 2. fıkrasında öngörülen koşulların birlikte gerçekleşmiş olduğu göz önünde bulundurularak dava konusu hakkında yürütmenin durdurulmasına karar verilmesi gerektiğine inanmaktayız.

İSTEM SONUCU    : Açıklanan ve Dairenizin doğrudan göz önünde bulunduracağı nedenlerle; Davacı sendikanın örgütlü olduğu Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü bünyesinde Makine Teknisyeni, İnşaat Teknisyeni, Elektrik Teknisyeni, Depo Teknisyeni, Kimya Teknisyeni, Reyon Teknisyeni ve Baskül Teknisyeninin TEKNİSYEN adı altında birleştirilmesine ilişkin;

  • Davalı TMO İnsan Kaynakları Daire Başkanlığının 09.07.2021 günlü ve E 48126494-907.99-463571 sayılı işlemin İPTALİNE,
  • İşlemin dayanağı olan Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Kadro Tanımlar Yönetmeliğinin Eki 1’de yer alan Kadro Tanımlar Kitabının Makine Teknisyeni, İnşaat Teknisyeni, Elektrik Teknisyeni, Depo Teknisyeni, Kimya Teknisyeni, Reyon Teknisyeni ve Baskül Teknisyeninin TEKNİSYEN olarak birleştirilmesine ilişkin kuralın İPTALİNE,
  • Dava sonuna değin yürütmenin durdurulmasına,
  • Duruşma istemimizin kabulüne,

Karar verilmesini dilerim. 02.09.2021

 

Davacı Sendika Vekili

Av. Esmani KIRMIZI

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

KESK HABERLER

engage in videoATL@LAD Gm3: Mattingly upon Puigutes effect inside NLDS