Cuma, Aralık 8, 2023
Ana SayfaDUYURULAREMEKÇİYİ KANDIRMAYA DEVAM; DAĞ FARE DOĞURDU!

EMEKÇİYİ KANDIRMAYA DEVAM; DAĞ FARE DOĞURDU!

BASINA VE KAMUOYUNA

EMEKÇİYİ KANDIRMAYA DEVAM; DAĞ FARE DOĞURDU!
Adaletsizliği ve sömürüyü emekçiye müjde olarak pazarlamaya çalışan iktidar ve
iktidara her daim teşekkür etmeyi alışkanlık haline getirmiş yandaş sendikalar bilmeli ki;
Mevcut kamu kurumlarında 4 B li (sözleşmeli) istihdam biçimindeki çalıştırma 657 sayılı
kanuna aykırı bir personel rejimidir. Hukuksuzdur, Sömürme biçimidir. Sendikamız Tarım
Orkam-Sen bu hukuksuzluk ve haksızlığın her zaman karşısında olacaktır.
657 sayılı kanunda 4/A memur tanımı: “ Mevcut kuruluş biçimine bakılmaksızın,
Devlet ve diğer kamu tüzel kişiliklerince genel idare esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli
kamu hizmetlerini ifa ile görevlendirilenler, bu Kanunun uygulanmasında memur
sayılır. Yukarıdaki tanımlananlar dışındaki kurumlarda genel politika tespiti, araştırma,
planlama, programlama, yönetim ve denetim gibi işlerde görevli ve yetkili olanlar da memur
sayılır.”
Yine aynı kanunun 4/B (sözleşmeli) çalıştırma biçimi için tanımı: “Kalkınma planı,
yıllık program ve iş programlarında yer alan önemli projelerin hazırlanması,
gerçekleştirilmesi, işletilmesi ve işlerliği için şart olan, zaruri ve istisnai hallere münhasır
olmak üzere özel bir meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç gösteren geçici işlerde,
Cumhurbaşkanınca belirlenen esas ve usuller çerçevesinde, ihdas edilen pozisyonlarda, mali
yılla sınırlı olarak sözleşme ile çalıştırılmasına karar verilen ve işçi sayılmayan kamu
hizmeti görevlileridir.”
Yukarıda kanunda açıkça ifade edilen şart işin sürekli olup olmadığıdır. Mevcut kamu
kurumlarında 4/B (sözleşmeli) olarak istihdam edilen emekçiler kanuna göre 4/A Memur
kadrosunda istihdam edilmesi gerekirken AKP iktidarı tarafından hakları gasp edilerek 4/B li
olarak istihdam edilmiş, tayin, özlük hakları yıllarca gasp edilmiştir. Durum bu iken iktidarın
3+1 yıl 4/B (sözleşmeli) kalan personeller 4/A (Memur) kadrosuna atanabilir açıklamalarını
müjde ve teşekkürlerle karşılayan yandaş sendikalar bu kanunsuzluğu ve adaletsizliği
meşrulaştırmaya çalışmaktadırlar.
Daha önce 3 yıl sözleşmeli olarak çalışan personelin tayin hakkı söz konusu iken yeni
düzenleme ile bu hak 1 yıl daha gasp edilerek 4 yıla çıkarılmıştır. Bu sözleşmeli çalışan kamu
emekçileri açısından kazanç değil kayıptır.
Düzenleme ile bundan sonra kamuya yapılacak personel alımlarında 4/B li olarak
yapılmasını bu kanunsuz çalıştırma rejiminin daimi hale getirmeye çalışılmaktadır.
AKP iktidarı bu çalışma rejimi ile çalışmaya yeni başlayan emekçilere 4 yıl boyunca
kölelik ve kapıkulu çalışma şartlarında çalışmayı dayatmaktadır.
Emek sömürüsü üzerinden iktidar devşiren AKP ve yarattığı yandaş sendikalar
yıllardır 4/B, İdari Hizmet Sözleşmesi, 4924 sözleşmeli sağlıkçı vb. uygulamalar ile yıllarca
emek sarf ederek atanmaya hak kazanmış insanların işsizlik korkularını kullanarak emeklerini
sömürmekte ve sonra her seçim döneminde çıkıp kesesinden veriyormuş gibi kadro vererek
emekçileri kandırmaktadır.
TEKEL, TEDAŞ, SÜMERBANK ve ŞEKER gibi üretim lokomotiflerini peşkeş çekip
oradaki personelleri kazanılmış haklarından daha kötü şartlarda olan yine AKP uydurması 4/C

maddesi ile yıllarca sömürüp 2018 yılında yine bir seçim öncesi kadro verip, başka sömürü
olan 4/B alıp sömürdükten sonra şimdi kadro verdim diye müjde açıklıyor. Aynı iktidar
taşerona kadro verdikleri 696 KHK bu çalışanların yaşı geldiğinde emekli olmalılar diye
zorunlu emeklilik getirdi ve çoğu çalışan emekli oldu. Şimdi kalkmış utanmadan onu da
kaldıracaklarını söylüyorlar.
Sendika olarak yıllardır söylüyoruz. Güvenceli iş güvenceli yaşam bunun için her türlü
sömürü biçimine karşı olduğumuzu belirttik. Kamu emekçilerine yıllardır söylüyoruz.
Sözleşmeli çalışma kalıcı hale getirilecek, emeklilik maaşlarında bağlanmalar kırpıldı kadrolu
memur bile geleceği yok ve şimdi tercih sunuyorlar. Kamu emekçilerine sesleniyoruz.
Sömürücü zihniyetin fikri ne ise zikri de odur.
Son kadro kanunu olan 2013 yılından beri hiçbir adım atmamış yandaş sendikalar
yıllarca kamu emekçisine bize üye olursanız sözleşmeniz fesih olmaz, kadro verilince kadrolu
olursunuz diyerek iktidarın gölgesinde emekçileri birde onlar sömürmüştür. Şimdi kalmış
mücadelemiz sonuç verdi, teşekkürler yağdırıyorlar. 9 yıldır emekçiyi sömüren bu
uygulamaya neden karşı çıkmadınız? Neden kaldırmadınız?
Buradan hem iktidara hem de yandaş sendikalarına söylüyoruz. Evet tüm emekçiler
kadrolu olsun ve bir daha güvencesiz hiçbir alım olmasın diyoruz. Ancak seçim öncesi
iktidarlarınız devam etsin diye ha bire kiminle konuşulduğu bile belli olmayan, tek adam
yönetiminin başındaki AKP genel başkanının söylemleri ile çıkan kanun arasında farklar çıkıp
mağduriyetler yaratılıyor. Biz bunların takipçisiyiz ve sürekli olarak bunları size söylemeye
devam edeceğiz.01.12.2022

SÖMÜRÜSÜZ BİR TÜRKİYE İÇİN TARIM ORKAM- SEN OLARAK EMEKÇİNİN

YANINDA; SÖMÜRÜNÜN KARŞISINDAYIZ..

TARIM ORKAM-SEN
MEKEZ YÖNETİM KURULU

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

KESK HABERLER